Ochrana osobních údajů

půjčky se zástavou po celé EU

Pro weby: ruceninemovitosti.cz , pujcime.eu , cz-de-en.eu , pepatrh.cz , onakupech.cz

Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyužíváme. Pouze je předáme příslušné úvěrové nebo realitní společnosti. Všechny vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů společnostmi, které jsou řádně registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním formuláře s tímto souhlasíte. Využití vašich údajů úvěrovými společnostmi najdete níže.


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále
jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů: Sabina Vydrová, IČO:11656859 , se sídlem v Hudlice, Jungmannova 10, 267 03. Vás
  tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je
  příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti
  s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se
  správcem, nebo které správce shromáždil jinak a
  zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či
  k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky,
  kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např.
  obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr
  nemovitostí, apod.) za účelem vytváření účetních
  dokladů a kontroly správnosti informací
 4. • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem
  zpracování
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a
  nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno,
  příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa
  trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se
  subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní
  adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné
  informace)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů
  zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany
  subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních
  údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání
  obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
 5. Kategorie subjektů údajů
  • klient správce
  • zaměstnanec správce
  • dodavatel služby
  • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
  • uchazeč o zaměstnání
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země
  mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním
  osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel
  zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky
  ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě
  budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně
  informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:
  • finanční ústavy
  • veřejné ústavy
  • zpracovatel
  • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností
  stanovených příslušnými právními předpisy
 7. Účel zpracování osobních údajů
  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  • jednání o smluvním vztahu
  • plnění smlouvy
  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených
  osob
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • výběrová řízení na vypsané pracovní pozice
  • plnění zákonných povinností ze strany správce
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • předání obchodních sdělení či jiných informacÍ v případě
  oprávněných zájmů správce
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je
  prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle
  správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce,
  příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení
  všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování
  osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce
  technické, organizační a právní opatření k zajištění
  ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby
  nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či
  ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
  neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
  osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být
  osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů
  údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny
  postupovat dle platných právních předpisů týkajících se
  ochrany osobních údajů.
 9. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a
  souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání
  v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v
  příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně
  nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
  závazkového vztahu, tak i z příslušných právních
  předpisů.
 10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s
  výjimkou zákonem stanovených případů, kdy
  zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu
  údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní
  základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce
  bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní
  stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
  přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
  subjektu údajů,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která
  se na správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých
  zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
  veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
  je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
  příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
  před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
  práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
  osobních údajů.
 11. Práva subjektů údajů
  A. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost
  subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním
  údajům a k následujícím informacím:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje
  byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda
  dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
  profilování.
  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat
  přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
  poskytnutí informace, a to za druhou a každou další kopii
  v rámci administrativních nákladů s tímto spojenou.
  B . Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že
  správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
  osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
  zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
  jejich zpracování, může:
  • Požádat správce o vysvětlení.
  • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
  Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
  doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce A. shledána
  oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce
  A., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový
  úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce A. nevylučuje, aby se subjekt údajů
  obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
  C. Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se
  zpracováním osobních údajů, které dříve správci osobních
  údajů udělil.
  D. Práva subjektů údajů jsou tedy: uplatnit právo na opravu,
  na výmaz, na zapomenutí, na omezení zpracování. Dále
  právo na přenositelnost údajů je-li to technicky či
  organizačně proveditelné.

Společnost BOLERO GROUP s.r.o., IČO: 04514564, se sídlem na adrese Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „pouc“).

V záležitostech správy Vašich osobních údajů nás s dotazy můžete kontaktovat prostřednictvím:

 1. e-mailové adresy info@nebankovni-finance.cz 
 2. telefonicky na +420 773 302 784
 3. písemně na adrese BOLER GROUP s.r.o.Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5

Právo na přístup k vašim osobním údajům

 1. Jako subjekt údajů máte právo po nás požadovat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
 2. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

Právo na opravu

 1. Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. My dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověříme a případnou nepřesnost opravíme.
 2. S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

 1. Pokud je dán některý z důvodů stanovených v pouc a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle pouc vylučuje, máte právo požadovat po nás, abychom Vaše osobní údaje vymazali (zlikvidovali) a dále je neuchovávali.
 2. Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm.skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.
 3. Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo na omezení zpracování

 1. Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:
 • pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,
 • již bychom Vaše osobní údaje nepotřebovali pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 pouc, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).
 1. Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

 1. Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat, abychom Vás informovali o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto jsme skutečnost oznámili, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

 1. Díky právu na přenositelnost údajů od nás můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, abychom předali Vaše údaje přímo jinému správci.
 2. Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

 1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 2. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 1. Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 2. To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

 1. Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.
 2. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 3. O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 1. Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícím účelem:

Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní i v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti PROFI CREDIT uložena právním předpisem.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, a nebo název společnosti, IČO), případně adresné identifikační údaje (adresu bydliště/ sídlo společnosti, kontaktní adresu, informace o komunikačních adresách, elektronické spojení: telefonní (mobilní) číslo, e-mail apod., údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání zájmu o úvěr/ zápůjčku a dále v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely:

 • Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT
 • Informování o nabízených produktech a službách společnosti PROFI CREDIT a dalších spřízněných či spolupracujících osob, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: proficredit.cz/spolupracujici-osoby/.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašeho shora uděleného souhlasu se zpracovánímosobních údajů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT – ZDE.

Ve zmiňovaném dokumentu naleznete také Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím, zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a další práva, která (jakožto subjekt údajů) máte na základě Nařízení.
Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů,
neboť je zpracování nezbytné pro posouzení možnosti Vám poskytnout úvěr a také
pro splnění zákonných povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména
v provedení identifikace a kontroly Vaší osoby podle právní regulace v oblasti
zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnější
informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ACEMA Credit
  Czech, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:
  261 58 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
  v Praze oddíl B, vložka 6408 (dále jen „správce“).
  1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ACEMA
  Credit Czech, a.s., U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, adresa
  elektronické pošty souhlasy@acema.cz, telefon 234 635 555.
  1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost,
  že toto zpracování je nezbytné pro:
  2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
  správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků
  z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr,
  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a
  Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
  „nařízení“);
  2.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k
  2 / 4
  provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008
  Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
  financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML
  zákon“);
  2.1.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst.
  1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností
  uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména
  zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
  2.2. V případě zániku právního vztahu dojde ke změne důvodu zpracování
  Vašich osobních údajů. Novým zákonným důvodem zpracování Vašich
  osobních údajů bude skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  2.2.1. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností
  uchovávaní údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
  znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
  2.2.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst.
  1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností
  uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména
  zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů;
  2.2.3. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností
  k uchovávaní dokumentů a záznamů dle zákona č. 256/2016 Sb. o
  spotřebitelském úvěrů, ve znění pozdějších předpisů. (týka se pouze
  spotřebitelských smluv).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi
  a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takových
  smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší
  schopnosti splácet úvěr, a ke splnění povinností k provedení identifikace a
  kontroly Vaší osoby dle AML zákona.
  3 / 4
  3.2. V případě zániku právneho vztahu dojde ke změne účelu zpracování Vašich
  osobních údajů. Novým účelem zpracování Vašich osobních údajů bude
  splnění právních povinností uchovávaní údajů a dokumentů dle předpisů
  v čl. 2.2.
  3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
  ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi
  a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takových
  smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu a zástavního vztahu) budou
  správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z
  příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle
  příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
  stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností
  k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou
  zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou
  pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších
  obecně závazných právních předpisů.
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  5.1. Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické,
  konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce
  (zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých jsou získávány informace
  nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. Dalšími příjemci
  Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu či vymáhání
  pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník pohledávek
  ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení. Příjemcem Vaších
  osobních údajů může být také zpracovatel správce společnost BONDSTER
  Marketplace s.r.o. v souvislostí s nabízením postoupení pohledávek správce
  na třetí osoby.
  5.2. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být dále v určitých případech i
  orgány veřejné správy.
  5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.
  4 / 4
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce
  přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich
  osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
  proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost
  Vašich osobních údajů.
  6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
  porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
  u dozorového úřadu.
  6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních
  údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez
  poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít
  či jí ze strany správce splnit.